รูปแบบสัญญาการจ้างช่าง

ประจำวัน

การทำสัญญาการจ้าง เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะ อย่าคิดแค่เพียงว่า ช่างน่าจะไว้ใจได้ งานเล็กนิดเดียวไม่หน้ามีปัญหาอะไร? แต่ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ ทางที่ดีเราควรป้องกันไว้ก่อน โดยการทำสัญญาเพื่อยอมรับข้อตกลงของกันและกัน เพื่อความสบายใจ และจะช่วยลดความเสี่ยงของทั้งสองฝ่ายได้ด้วยค่ะ เมื่อทำสัญญากันแล้วก็ควรทำการเก็บหลักฐานบัตรประชาชนของช่างไว้ด้วยนะคะ
Fixzy ได้รวบรวมข้อมูลสิ่งที่ต้องระบุลงในสัญญาการจ้างช่าง ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมมีรูปแบบสัญญา เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของบ้านทุกท่านได้นำไปใช้กันได้เลยด้วย เรามาดรายละเอียดที่ควรระบุลงในสัญญากันก่อนเลยค่ะ
1. ระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ ของทั้งผู้จ้าง และผู้รับจ้างให้ครบถ้วน รวมทั้งควรเก็บเอกสารที่เป็นประโยชน์ไว้ด้วย เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือหากเป็นงานรับเหมา ก่อสร้าง ก็ควรมี BOQ รายการประกอบแบบ หรือแบบแปลนเก็บไว้ดูประกอบ
2. ระบุรายละเอียดงานที่จะทำให้ชัดเจน ว่ามีรายการที่ต้องทำอะไรบ้าง จำนวนกี่รายการ รวมทั้งระบุด้วยว่าสถานที่ที่เข้าไปดำเนินการอยู่ที่ไหน
3. รายละเอียดเรื่องราคา ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นการจ้างเฉพาะค่าแรง (แบบไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์) หรือเป็นการจ้างแบบเหมารวม (ช่างจะคิดค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงรวมกัน) รวมทั้งเรื่องเงื่อนไขการชำระเงิน จะแบ่งการชำระเงินเป็นกี่งวด งวดละเท่าไหร่
4. ระยะเวลาดำเนินการซ่อม ควรระบุด้วยว่าเริ่มเข้าซ่อมในวัน เดือน ปี ที่เท่าไหร่ และดำเนินการเสร็จได้ในวันไหน ใช้เวลารวมทั้งหมดกี่วัน หากทำไม่เสร็จในระยะเวลาที่กำหนดผู้จ้างจะทำอย่างไร
5. หลังจากช่างดำเนินการซ่อมให้เสร็จแล้ว ควรระบุให้ชัดเจนว่า หลังจากช่างทำงานเสร็จแล้วภายในไม่เกินกี่วัน ช่างจะสามารถเข้ามาดำเนินการแก้ไขงานที่ทำแล้วเกิดปัญหาขึ้นให้ผู้จ้าง แล้วหากช่างคนดังกล่าวไม่เข้ามาแก้ไขงานให้ได้ ผู้จ้างจะทำอย่างไรกับช่างต่อไป

ต่อไปเรามาดูตัวอย่างสัญญาที่ทาง Fixzy นำมาให้เจ้าของบ้านได้ลองนำไปเป็นตัวอย่าง สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันได้นะคะ

ตัวอย่าง : สัญญาการจ้างช่างซ่อม

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น……….………………………….………
……………………………………………………………………
เมื่อวันที่………..เดือน ……………………..พ.ศ. ………….

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว.………………………………………………………………. บัตรประชาชนเลขที่………………………………………………อยู่บ้านเลขที่………….…….ถนน ……………..…..……..…ตำบล/แขวง…………………….………อำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว .……..…………………………………………………………..……….. บัตรประชาชนเลขที่………………………………………………อยู่บ้านเลขที่………….…….ถนน ……………..…..……..…ตำบล/แขวง…………………….………อำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ……………………………………………………………………………..
(ซ่อมแซม ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า โครงสร้าง เป็นต้น หรือ รับเหมา ก่อสร้าง ต่อเติม)
จำนวน…………………………………………….รายการ ดังนี้
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ของบ้านเลขที่……………………….ถนน ………………………………..………ตำบล/แขวง……………..…………………
อำเภอ/เขต………………………………………………..…………จังหวัด………………………………..………………………

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
2. 1 ผนวก 1 รายการวัสดุอุปกรณ์ จำนวน …………. หน้า
2.2 ผนวก 2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน …………. หน้า (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
2.3 …..(สามารถเพิ่มเติมเอกสารอื่นๆได้ เช่น หากเป็นงานรับเหมา ก่อสร้าง ควรมี BOQ รายการประกอบแบบ และแบบแปลน)…..
ข้อ 3. ผู้รับจ้างตกลง ทำการ………………………………………………………………………ในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ……….วัน นับแต่วันที่ทำสัญญานี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………………..….พ.ศ.………………และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่……………….เดือน………………….พ.ศ. …………….. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาก็ดี ล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญา และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้
ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงจ้างช่างทำการ………………………………………………………………………………………ในข้อ 1 (รวมค่าวัสดุ และอุปกรณ์ หรือ เฉพาะค่าแรง ระบุให้ชัดเจน) เป็นเงินทั้งสิ้น …………………………………………บาท (………………………………………………) โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ จำนวน…………..งวด ตามผลงาน โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงิน ดังนี้
งวดที่ 1. จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้…………………………………………………………..……………………..……………………
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่…………….…….เดือน………………………..………………………..พ.ศ. ………………………
จ่ายให้ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน……………………………………บาท (…………………………………………………………)
งวดที่ 1. จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้…………………………………………………………..……………………..……………………
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่…………….…….เดือน………………………..………………………..พ.ศ. ………………………
จ่ายให้ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน……………………………………บาท (…………………………………………………………)
งวดที่ 1. จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้…………………………………………………………..……………………..……………………
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่…………….…….เดือน………………………..………………………..พ.ศ. ………………………
จ่ายให้ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน……………………………………บาท (…………………………………………………………)
ข้อ 5. ภายใน…………..วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการ…………………………………………………………………..ในข้อ 1. แล้วเสร็จตามสัญญานี้จากผู้รับจ้าง ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หากปรากฏว่า มีความชำรุดบกพร่องเสียหาย หรือทำการแก้ไขไม่หายขาดเกิดขึ้นกับงานที่ผู้ว่าจ้างได้รับ มอบงานมานั้น ผู้รับจ้างตกลงว่าจะทำการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยในทันทีที่ผู้ว่าจ้างบอกให้ทราบ โดยผู้รับจ้างไม่ขอคิดค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าสัมภาระสิ่งของ หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากผู้รับจ้าง หากไม่ทำการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา…………….วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นมาทำการแทนได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าใช้จ่ายแทนผู้ว่าจ้างจนครบจำนวน
ข้อ 6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภยันตราย ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน ช่าง หรือบริวารของผู้รับจ้างด้วย
ข้อ 7. ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างทำการผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ดี หรือประพฤติ ปฏิบัติตนจนผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะทำการให้แล้วเสร็จไม่ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือจ่ายค่าตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าวัสดุใด ๆ ให้แก่ผู้รับจ้างอีกด้วย โดยผู้รับจ้างยินยอมให้วัสดุและสัมภาระตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้รับจ้างที่มีอยู่ใน (การก่อสร้าง/ การซ่อม) ตามสัญญานี้ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น ในทันทีที่ผู้ว่าจ้างเลิกสัญญา
สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แห่งตน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้ว่าจ้าง                 ลงชื่อ……………………………………………ผู้รับจ้าง
(………………………………………………)                                     (…………………………………………..)

 

ลงชื่อ………………………………………………พยาน                   ลงชื่อ…………………………………………พยาน
(………………………………………………)                                   (………………………………………….)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password