เป็น “ช่างไฟ” ต้องรู้!

ระบบไฟ

เนื่องจากในปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีมากขึ้น สาเหตุก็มาจากการต่อเติมโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า ทำให้ต่อเติมไม่ได้มาตรฐานที่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เพราะเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ประกาศอาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพที่ต้องมีการควบคุม ต้องปฏิบัติโดยช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ กระทรวงแรงงานจึงได้ประกาศออกกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าทุกคนให้ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  (ยกเว้นผู้ที่จบวิศวะฯ และมีใบ กว. ช่างไฟฟ้ากำลัง) ส่วนนักศึกษาที่จบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า จะมีแค่คุณวุฒิทางการศึกษา รับรองว่าจบการศึกษาระดับนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลนั้นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าได้ถูกต้อง ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  โดยกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

คำจำกัดความ “สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร”

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

มีลักษณะงานดังต่อไปนี้

  1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น
  2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
  3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า
  4. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า
  5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ
  6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีขั้นตอน ดังนี้
1. ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ถ้ายังไม่ผ่านการสอบ ให้ติดต่อขอสอบได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

2. ประเมินจากคุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา

3. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 85 คะแนนถึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

คะแนนได้มาจาก
1. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้คะแนนทันที 50 คะแนน
2. คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา มีคะแนนประเมินรวมกันไม่เกิน 25 คะแนน
3. การสัมภาษณ์ มีคะแนนประเมินไม่เกิน 25 คะแนน

หมายเหตุ

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุ 3 ปี (เสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน 1,000 บาท)

ช่างไฟฟ้าถ้าไม่มีบัตรประจำตัว จะมีความผิด ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
นายจ้าง ที่จ้างแรงงานที่ไม่มีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้า มีความผิดปรับไม่เกิน 30,000 บาท

หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่

http://www.dsd.go.th/oloc

และ วีดีทัศน์ แนะนำการรับรองความรู้ความสามารถ
https://youtu.be/_EcXgle4d8U

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password