Fixzy ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการช่างพัฒนาและก้าวหน้า

แนะนำผู้ใช้งาน ไม่มีหมวดหมู่

 

Fixzy ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการช่างพัฒนาและก้าวหน้า

โดยร่วมงานกับ SC Able Academy ที่ได้ร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมฝีมือช่าง ทั้งช่างของ SC Able และช่าง Fixzy ให้มีความรู้ความสามารถ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และบริการลูกค้าได้รวดเร็วและถูกต้องกว่าที่เคย 🧡👍🏻

 

Lost Password