Fixzy Fix Fast หาช่าง ง่ายๆ กับ FixzyFixzy Fix Fast หาช่าง ง่ายๆ กับ Fixzy

Frequently Asked Questions

เมื่อช่างตอบรับงานเข้ามาแล้วจะต้องทำอย่างไร?

Step 1 : กดไปที่ช่างที่ต้องการเลือก

Step 2 : กดปุ่ม “เลือกช่าง”

เมื่อกดเลือกช่างแล้ว ตกลงกับช่างไม่ได้จะทำอย่างไร ?

สามารถกดปุ่ม “เลือกช่างใหม่” เพื่อคุยกับช่างคนต่อไปได้

เมื่อช่างเข้าไปให้บริการเสร็จแล้วจะต้องทำอย่างไร ?

Step 1 : กดปุ่ม “ปิดงาน”

Step 2 : ให้คะแนนช่าง แจ้งราคางานที่ใช้บริการ และแสดงความคิดเห็นให้กับช่าง

Step 3 : กดปุ่ม “ให้ความเห็น”


Fixzy logo-02

© 2014 Fixzy Co., Ltd. All rights reserved. - Fix it easy with Fixzy.